Algemene voorwaarden Bestratingsmarkt.com

Algemene Voorwaarden Bestratingsmarkt.com
Van Olst Heerde - www.Bestratingsmarkt.com staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kamer van koophandelnummer 61497711

www.Bestratingsmarkt.com
houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt. 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
Bestratingsmarkt.com

Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestratingsmarkt.com gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Bestratingsmarkt.com gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij/derden.

Eigendomsovergang en risico
Behoudens het in lid 2 en verder gestelde gaat het eigendom van, en het risico voor beschadiging of tenietgaan van goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering. 
Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoudt Bestratingsmarkt.com zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Bestratingsmarkt.com heeft voldaan. Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand 
Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan Bestratingsmarkt.com te melden. 
Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom. 
Lid 3 blijft buiten toepassing indien de wederpartij een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

Levering
De levering van de goederen vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag en tijdstip, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen. 
De levering van de goederen vindt normaliter plaats binnen 7 werkdagen na het plaatsen en betalen van de bestelling, tenzij partijen anders overeengekomen zijn. 
Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Bestratingsmarkt.com het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat. 
De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper. 
Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Bestratingsmarkt.com redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst, niet voorradig zijn van het product en staking. Kosten omtrent niet tijdig leveren kunnen nooit worden verhaald op Bestratingsmarkt.com. Om twijfels en discussies omtrent de betalingscapaciteit van de koper te voorkomen zal Bestratingsmarkt.com bestellingen uitsluitend in behandeling nemen nadat  de koper het volledige bedrag van de bestelling heeft voldaan.

Ontvangst en reclames
De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd. 
De koper heeft te allen tijde het recht de koop binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Zie hiervoor de retourvoorwaarden in artikel 5. Koper dient de gehele order te retourneren en zelf voor het transport zorg te dragen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de koper. 
Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 7 dagen na de levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. 
Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren verwerkt, ook binnen de in lid 2 genoemde termijn. Ook in dat geval wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.

Retourvoorwaarden
Koper heeft het recht zonder opgave van redenen het product of de producten, binnen 7 werkdagen ingaande de dag van ontvangst, terug te sturen naar Bestratingsmarkt.com. De klant dient per e-mail, brief of fax een verzoek in te dienen voor terugname van het product alvorens hij dit verstuurd. De volledige order dient te worden teruggestuurd. Het is niet mogelijk een deel van een order te retourneren. Uitzonderingen staan vermeld onder lid 5 van dit artikel. 
Koper dient zelf zorg te dragen voor de retourzending naar Bestratingsmarkt.com. De kosten hiervan komen voor rekening van koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Bestratingsmarkt.com zijn voor verantwoording en rekening van de koper. Indien Bestratingsmarkt.com de retourzending dient te verzorgen, zal Bestratingsmarkt.com koper voorafgaand aan de retourzending hiervan prijsopgave doen.

Voorwaarde voor retourzending
De goederen dienen geheel compleet en in de originele staat te zijn; ongebruikt te zijn; schoon te zijn; zoals de klant deze heeft ontvangen; geadresseerd te zijn aan het door Bestratingsmarkt.com opgegeven retouradres. U dient dan uw gehele bestelling te retourneren. Dit dient u zelf te regelen met de eventuele bezorgkosten. U kunt uw order retour zenden naar onze vestiging: Kamperzijweg 6 8181NC te Heerde. Bij retourneren bij ons in Heerde ontvangt u een 70% credit. Moet de fabriek uw gehele bestelling retour halen zijn de verzendkosten bij een retourzending zijn voor rekening van de klant. Wij zullen na melding de verzendkosten bij de betreffende fabrikant voor je aanvragen. Bij retour van uw product ontvangt je mits de producten nog onaangebroken in de verpakking zitten 75% van het aankoop bedrag terug.  Retourneren dient binnen 7 werkdagen na de aflevering te geschieden.
Deelpakketten zijn speciaal voor u samengesteld en kunnen niet geretourneerd worden. Dus alleen volle pakketten kunnen retour. 
Speciaal voor de koper bestelde orders kunnen niet geretourneerd worden.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. Bestratingsmarkt.com is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

Prijzen en betaling
Indien de kostprijs van de door Bestratingsmarkt.com verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van ondermeer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen , een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is Bestratingsmarkt.com gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. Bestratingsmarkt.com zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen. Koper heeft het recht hierop de koop te ontbinden. 
Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald ontslaat hij daarmee Bestratingsmarkt.com van de plicht de goederen op de afgesproken datum af te leveren. 
Indien betalingen worden opgeschort, zal automatisch ook de aflevering worden opgeschort, ook indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.

Ontbinding
In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met Bestratingsmarkt.com gesloten overeenkomst, heeft Bestratingsmarkt.com het recht om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van Bestratingsmarkt.com tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en interest. 
Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit lid bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat Bestratingsmarkt.com door de koper op de hoogte is gesteld. 
Indien Bestratingsmarkt.com besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.

Aansprakelijkheid
Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met Bestratingsmarkt.com gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten. 
In het bijzonder aanvaard Bestratingsmarkt.com geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door Bestratingsmarkt.com verstrekte technische gegevens, maten en gewichten. Door kleine verschillen in grondstoffen (welke binnen een vastgestelde bandbreedte vallen en per schip worden gekeurd), primaire kalkuitbloei, lichte fluctuaties in de water-cementfactor én de invloed van temperatuurverschillen op de productie van betonstraatstenen zijn kleurnuances in betonproducties niet te voorkomen. 

Kosten van derden door het niet tijdig leveren van producten of om welke reden dan ook zijn nimmer aan te rekeningen aan Bestratingsmarkt.com. Mocht er in welk geval dan ook schade aan de bestelde producten voorkomen is Bestratingsmarkt.com niet aansprakelijk voor kosten van derden. Controleer ten alle tijden direct bij aankomst de bestelling en meldt eventuele schade altijd binnen 24 uur na ontvangst per mail inclusief foto's in de originele verpakking. Schakel dan ook nooit een derde partij in als de deur op afwijkingen in gecontroleerd. Een eventuele schadevergoeding, kan nooit de nettowaarde van de geleverde materialen overstijgen.


Wijziging van deze algemene voorwaarden
Bestratingsmarkt.com is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd wordt zullen de nieuwe voorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door Bestratingsmarkt.com is bevestigd, tenzij anders overeengekomen. 

Geschillen 
Alle, door Bestratingsmarkt.com als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, kunnen worden onderworpen aan het oordeel van de Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank te Zwolle. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing.

Geschillenregeling en beslechting
Een geschil kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het ODR platform op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Wanneer de Consument koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Bestratingsmarkt.com aan deze keuze gebonden. Wanneer Bestratingsmarkt.com dat wil, zal de Consument koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door Bestratingsmarkt.com schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Bestratingsmarkt.com de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.

Algemene Voorwaarden Bestratingsmarkt.com
Van Olst Heerde - www.Bestratingsmarkt.com staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kamer van koophandelnummer 82411794

www.bestratingsmarkt.com
houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Bestratingsmarkt.com

Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestratingsmarkt.com gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Bestratingsmarkt.com gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij/derden.

Eigendomsovergang en risico
Behoudens het in lid 2 en verder gestelde gaat het eigendom van, en het risico voor beschadiging of tenietgaan van goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering.
Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoudt Bestratingsmarkt.com zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Bestratingsmarkt.com heeft voldaan. Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand
Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan Bestratingsmarkt.com te melden.
Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.
Lid 3 blijft buiten toepassing indien de wederpartij een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

Levering
De levering van de goederen vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag en tijdstip, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.
De levering van de goederen vindt normaliter plaats binnen 7 werkdagen na het plaatsen en betalen van de bestelling, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.
Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Bestratingsmarkt.com het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.
De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.
Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Bestratingsmarkt.com redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst, niet voorradig zijn van het product en staking. Kosten omtrent niet tijdig leveren kunnen nooit worden verhaald op Bestratingsmarkt.com. Om twijfels en discussies omtrent de betalingscapaciteit van de koper te voorkomen zal Bestratingsmarkt.com bestellingen uitsluitend in behandeling nemen nadat de koper het volledige bedrag van de bestelling heeft voldaan.

Ontvangst en reclames
De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd.
De koper heeft te allen tijde het recht de koop binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Zie hiervoor de retourvoorwaarden in artikel 5. Koper dient de gehele order te retourneren en zelf voor het transport zorg te dragen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de koper.
Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 7 dagen na de levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren verwerkt, ook binnen de in lid 2 genoemde termijn. Ook in dat geval wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.

Retourvoorwaarden
Koper heeft het recht zonder opgave van redenen het product of de producten, binnen 7 werkdagen ingaande de dag van ontvangst, terug te sturen naar Bestratingsmarkt.com. De klant dient per e-mail, brief of fax een verzoek in te dienen voor terugname van het product alvorens hij dit verstuurd. De volledige order dient te worden teruggestuurd. Het is niet mogelijk een deel van een order te retourneren. Uitzonderingen staan vermeld onder lid 5 van dit artikel.
Koper dient zelf zorg te dragen voor de retourzending naar Bestratingsmarkt.com. De kosten hiervan komen voor rekening van koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Bestratingsmarkt.com zijn voor verantwoording en rekening van de koper. Indien Bestratingsmarkt.com de retourzending dient te verzorgen, zal Bestratingsmarkt.com koper voorafgaand aan de retourzending hiervan prijsopgave doen.

Voorwaarde voor retourzending
De goederen dienen geheel compleet en in de originele staat te zijn; ongebruikt te zijn; schoon te zijn; zoals de klant deze heeft ontvangen; geadresseerd te zijn aan het door Bestratingsmarkt.com opgegeven retouradres. U dient dan uw gehele bestelling te retourneren. Dit dient u zelf te regelen met de eventuele bezorgkosten. U kunt uw order retour zenden naar onze vestiging: Kamperzijweg 6 8181NC te Heerde. Bij retourneren bij ons in Heerde ontvangt u een 70% credit. Moet de fabriek uw gehele bestelling retour halen zijn de verzendkosten bij een retourzending zijn voor rekening van de klant. Wij zullen na melding de verzendkosten bij de betreffende fabrikant voor je aanvragen. Bij retour van uw product ontvangt je mits de producten nog onaangebroken in de verpakking zitten 75% van het aankoop bedrag terug. Retourneren dient binnen 7 werkdagen na de aflevering te geschieden.
Deelpakketten zijn speciaal voor u samengesteld en kunnen niet geretourneerd worden. Dus alleen volle pakketten kunnen retour.
Speciaal voor de koper bestelde orders kunnen niet geretourneerd worden.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. Bestratingsmarkt.com is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

Prijzen en betaling
Indien de kostprijs van de door Bestratingsmarkt.com verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van ondermeer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen , een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is Bestratingsmarkt.com gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. Bestratingsmarkt.com zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen. Koper heeft het recht hierop de koop te ontbinden.
Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald ontslaat hij daarmee Bestratingsmarkt.com van de plicht de goederen op de afgesproken datum af te leveren.
Indien betalingen worden opgeschort, zal automatisch ook de aflevering worden opgeschort, ook indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.

Ontbinding
In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met Bestratingsmarkt.com gesloten overeenkomst, heeft Bestratingsmarkt.com het recht om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van Bestratingsmarkt.com tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en interest.
Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit lid bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat Bestratingsmarkt.com door de koper op de hoogte is gesteld.
Indien Bestratingsmarkt.com besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.

Aansprakelijkheid
Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met Bestratingsmarkt.com gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
In het bijzonder aanvaard Bestratingsmarkt.com geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door Bestratingsmarkt.com verstrekte technische gegevens, maten en gewichten. Door kleine verschillen in grondstoffen (welke binnen een vastgestelde bandbreedte vallen en per schip worden gekeurd), primaire kalkuitbloei, lichte fluctuaties in de water-cementfactor én de invloed van temperatuurverschillen op de productie van betonstraatstenen zijn kleurnuances in betonproducties niet te voorkomen.

Kosten van derden door het niet tijdig leveren van producten of om welke reden dan ook zijn nimmer aan te rekeningen aan Bestratingsmarkt.com. Mocht er in welk geval dan ook schade aan de bestelde producten voorkomen is Bestratingsmarkt.com niet aansprakelijk voor kosten van derden. Controleer ten alle tijden direct bij aankomst de bestelling en meldt eventuele schade altijd binnen 24 uur na ontvangst per mail inclusief foto`s in de originele verpakking. Schakel dan ook nooit een derde partij in als er niet op afwijkingen in gecontroleerd. Een eventuele schadevergoeding door ons, kan nooit de nettowaarde van de geleverde materialen overstijgen.


Wijziging van deze algemene voorwaarden
Bestratingsmarkt.com is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd wordt zullen de nieuwe voorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door Bestratingsmarkt.com is bevestigd, tenzij anders overeengekomen.

Geschillen
Alle, door Bestratingsmarkt.com als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, kunnen worden onderworpen aan het oordeel van de Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank te Zwolle. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing.

Geschillenregeling en beslechting
Een geschil kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het ODR platform op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Wanneer de Consument koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Bestratingsmarkt.com aan deze keuze gebonden. Wanneer Bestratingsmarkt.com dat wil, zal de Consument koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door Bestratingsmarkt.com schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Bestratingsmarkt.com de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Schakel AdBlock uit

Schakel AdBlock uit om Bestratingsmarkt.com optimaal weer te geven. Momenteel worden er elementen geblokkeerd.

⏳ ACTIE

Bespaar 95,- vanaf €950,-

Meld je aan voor onze leuke nieuwsbrief!

Zakelijke nieuwsbrief met exclusieve acties en innovaties!
Aanmelden
© 2011 - 2024 Bestratingsmarkt.com | sitemap | rss